Údaje o subjekte

Všetky údaje sú povinné

Základné údaje
Názov spoločnosti / Meno
IČO
Registrované (kým, oddiel, vložka, atď.)
IČ DPH
Sídlo spoločnosti
Ulica
Obec
PSČ
Internetová stránka
Email
Adresa pre doručovanie pošty
Ulica
Obec
PSČ
Bankový účet
Rola subjektu      
 Klient EEZ  Klient obaly  Klient batérie  Klient výrobky
 Spätný odber  Odber  Zber  Špedícia
 Preprava  Spracovanie  Podpora mesta/obce
Štatutárny zástupca 1
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Štatutárny zástupca 2
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Splnomocnená osoba
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Osoba zodpovedná za EEZ
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Osoba zodpovedná za Obaly
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Osoba zodpovedná za Batérie
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Osoba zodpovedná za prepravu resp. špedíciu
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Osoba zodpovedná za podávanie hlásení
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Osoba zodpovedná za platobný styk
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón
Fax
Email
Mobil
 
Miestne prislušný úrad životného prostredia
Miestny prislušný úrad ŽP
Kategórie elektrozariadení uvadzané subjektom na trh SR
Velké domáce spotrebiče
Malé domáce spotrebiče
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Spotrebná elektronika
Osvetlovacie zariadenia
Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné úcely
Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Predajné automaty
Typ klienta EEZ
Kategórie obalov uvadzané subjektom na trh SR
Plasty
Papier
Kompozity
Sklo
Kovy - oceľ
Kovy - hliník
Drevo
Spôsob informovania spotrebičov o zbere
Informačná tabuľa v mieste prevádzky NieÁno
Iný spôsob informovania: (v prípade, že nie je umiestnená informačná tabuľa v mieste prevádzky alebo je zabezpečený aj ďalší spôsob informovania spotrebičov)
Kategórie výrobkov uvadzané subjektom na trh SR
Plasty
Papier
Sklo
Kategórie batérií uvadzané subjektom na trh SR
Prenosné batérie do 1 kg / ks
Prenosné batérie nad 1 kg / ks
Priemyselné batérie do 1 kg / ks
Priemyselné batérie nad 1 kg / ks
Automobilové batérie
Iné dôležité údaje a skutočnosti